Телефони +38 (093) 103-08-27 +38 (097) 346-35-38 +38 (050) 757-84-73
uk ru en
Для виконання послуги

Для виконання послуги

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПОТРІБНИЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ

«Орієнтовний перелік документації необхідної  для проведення експертизи відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки»


 • Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання. 
 • Для кожного конкретного замовлення, в залежності від його змісту, зазначений перелік документів може бути скорегований.
  1. Заява;
  2. Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  3. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  4. Копія витягу зі Статуту суб’єкта господарювання (перша та остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);
  5. Сертифікати підтвердження відповідності – для заявленого устатковання підвищеної небезпеки закордонного виробництва;
  6. Сертифікат вибухозахищеності – для заявленого устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі;
  7. Відомості про підтвердження наявності у виробника стандартів, норм, директив тощо, за якими здійснено проєктування та виготовлення заявленого устаткування;
  8. Експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи», на устаткування підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);
  9. Протокол приймально-здавальних випробувань заводу-виробника заявленого устаткування підвищеної небезпеки;
  10. Опис конструкції та принцип дії заявленого устаткування підвищеної небезпеки.

                       

«Орієнтовний перелік документації необхідної для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки»

 

  • Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання. 
  • Для кожного конкретного замовлення, в залежності від його змісту, зазначений перелік документів може бути скорегований.
 •  

  1. Заява;
  2. Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  3. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  4. Копія витягу зі Статуту суб’єкта господарювання (перша та остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);
  5. Копії попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок наглядових органів тощо (у разі наявності);
  6. Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки);
  7. Витяг зі штатного розкладу суб’єкта господарювання (П.І.Б., керівники, спеціалісти, відповідальні особи, що забезпечують розв'язання конкретних питань, робітничі професії – у тому числі набуті суміжні, а також суміщення посад і професій) щодо осіб, що виконують (організовують виконання) заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатують (організовують експлуатацію) заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
  8. Перелік нормативних документів, які застосовує суб’єкт господарювання, що регламентують вимоги до виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
  9. Нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб’єкта господарювання у встановленому порядку;
  10. Організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних осіб;
  11. Організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадові інструкції працівників тощо;
  12. Документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки (у разі наявності);
  13. Документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо);
  14. Інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт, технологічні картки, типові проєкти виконання робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;
  15. Інформація про стан заявленого устатковання (висновки експертного обстеження, протоколи вимірювань та випробувань тощо);
  16. Витяги з трудових книжок, копії безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, експлуатують заявлене устатковання підвищеної небезпеки (за потреби);
  17. Документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, відповідальних осіб, а також за професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатацією заявленого устаткування підвищеної небезпеки;
  18. Посадові інструкції відповідальних осіб та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
  19. Програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);
  20. Програма проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;
  21. Відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо устаткування встановлено стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, технологічне планування);
  22. Експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи», на заявлене устатковання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);
  23. Технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та/або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки об’єктів експертизи;
  24. Сертифікати відповідності (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань (за наявності) ― для устаткування вітчизняного виробництва.
  25. Копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки, акт введення в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цього устаткування;
  26. Перелік інструменту та допоміжного обладнання, що використовується суб’єктом господарювання при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки, протоколи їх випробувань, журнал обліку та перевірки (за потреби);
  27. Документ, що регламентує принцип забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працівників суб’єкта господарювання, довідка про забезпеченість засобами індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань (за потреби);
  28. Матеріали медогляду персоналу суб’єкта господарювання, що залучені при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
  29. Відомості про освіту персоналу суб’єкту господарювання, що залучені при виконанні та організації виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації та організації експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки.

«Орієнтовний перелік документації необхідної для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки»

 

 • Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання. 
 • Для кожного конкретного замовлення, в залежності від його змісту, зазначений перелік документів може бути скорегований.

 

 1. Заява;
 2. Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 3. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 4. Копія витягу зі Статуту суб’єкта господарювання (перша та остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);
 5. Копії попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок наглядових органів тощо (у разі наявності);
 6. Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки);
 7. Витяг зі штатного розкладу суб’єкта господарювання (П.І.Б., керівники, спеціалісти, відповідальні особи, що забезпечують розв'язання конкретних питань, робітничі професії – у тому числі набуті суміжні, а також суміщення посад і професій) щодо осіб, що виконують (організовують виконання) заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатують (організовують експлуатацію) заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
 8. Перелік нормативних документів, які застосовує суб’єкт господарювання, що регламентують вимоги до виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
 9. Нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб’єкта господарювання у встановленому порядку;
 10. Організаційно-розпорядчі документи про призначення відповідальних осіб;
 11. Організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадові інструкції працівників тощо;
 12. Документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки (у разі наявності);
 13. Документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо);
 14. Інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях; інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт, технологічні картки, типові проєкти виконання робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;
 15. Інформація про стан заявленого устатковання (висновки експертного обстеження, протоколи вимірювань та випробувань тощо);
 16. Витяги з трудових книжок, копії безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, експлуатують заявлене устатковання підвищеної небезпеки (за потреби);
 17. Документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, відповідальних осіб, а також за професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатацією заявленого устаткування підвищеної небезпеки;
 18. Посадові інструкції відповідальних осіб та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
 19. Програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);
 20. Програма проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;
 21. Відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо устаткування встановлено стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, акти огляду будівель та споруд, технологічне планування);
 22. Експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи», на заявлене устатковання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);
 23. Технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та/або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки об’єктів експертизи;
 24. Сертифікати відповідності (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань (за наявності) ― для устаткування вітчизняного виробництва.
 25. Копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки, акт введення в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цього устаткування;
 26. Перелік інструменту та допоміжного обладнання, що використовується суб’єктом господарювання при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки, протоколи їх випробувань, журнал обліку та перевірки (за потреби);
 27. Документ, що регламентує принцип забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працівників суб’єкта господарювання, довідка про забезпеченість засобами індивідуального та колективного захисту, журнали обліку та протоколи їх випробувань (за потреби);
 28. Матеріали медогляду персоналу суб’єкта господарювання, що залучені при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки;
 29. Відомості про освіту персоналу суб’єкту господарювання, що залучені при виконанні та організації виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, експлуатації та організації експлуатації заявленого устатковання підвищеної небезпеки.

           

 1. У разі незгоди з висновками органу інспектування (далі OІ), що прийняті за результатами інспектування замовник може подати апеляцію до OІ не пізніше одного місяця після отримання висновку. При цьому подання апеляції не зупиняє дії висновку.
 2. Апеляція повинна надаватися у письмовому вигляді на ім’я керівника OІ. Скарга може надаватися будь-якою зацікавленою стороною, у будь-якому вигляді (письмово або усно) будь-якому співробітнику OІ. Лист (або листи) з апеляцією/скаргою або усні повідомлення розглядаються керівником OІ.
 3. Термін розгляду за всіма зверненнями — не більше як місяць після їх одержання OІ.
 4. Для розгляду апеляцій, скарг та спірних питань OІ створює відповідну комісію (далі – апеляційна комісія).
 5. Головою комісії є керівник OІ або його заступник, який відповідає за організацію роботи апеляційної комісії. У разі якщо скарга стосується вказаних осіб, головою комісії призначається особа, що не має відношення до суті скарги/апеляції. Головою можуть призначатись й позаштатні працівники, які підтвердили компетентність виконувати інспектування.

Достатнім рівнем незалежності голови апеляційної комісії є умова відсутності зв’язків зі скаржником/апелянтом протягом останніх двох років.

 1. Секретарем комісії призначений на постійній основі менеджер з якості. Секретар здійснює діловодство щодо розгляду скарг та апеляцій.
 2. Інші члени комісії обираються з врахуванням наступних чинників:
 • необхідної загальної компетентності комісії стосовно змісту скарги/апеляції;
 • велика кількість залучених до складу комісії осіб може негативно впливати на ефективність роботи комісії та становить додатковий ризик конфіденційності інформації;
 • необхідності забезпечення незалежності комісії від скаржника/апелянта та уникнення конфлікту інтересів;
 • члени комісії повинні поінформувати керівництво OІ до початку роботи про будь-які наявні, колишні або майбутні зв’язки між ними та скаржником/апелянтом.
 1. Для розгляду апеляції/скарги секретар комісії комплектує наступні документи:
 • апеляцію/скаргу;
 • листування щодо порушеного питання між скаржником/апелянтом та OІ;
 • відповідні записи на підставі яких виникло невдоволення (звіти про інспектування, інше;
 • докази вчинених дій;
 • іншу інформацію, яку одна зі сторін вважає важливою для розгляду.
 1. Секретар апеляційної комісії в триденний термін від дня видання розпорядження про створення комісії складає за підписом голови комісії запити скаржнику/апелянту, відповідним співробітникам OІ чи іншим учасникам розгляду щодо надання ними необхідних документів.
 2. За 5 днів до дати засідання комісії її секретар сповіщає про час і місце засідання членів комісії, скаржника/апелянта та інших учасників засідання. Перелік учасників засідання (крім членів комісії та представника скаржника/апелянта) секретар погоджує з головою комісії.
 3. Під час засідання:
 • Голова комісії інформує членів комісії з питання, що розглядається;
 • Скаржник/апелянт має право бути заслуханим на засіданні комісії;
 • Голова комісії може надати можливість висловити точку зору іншим особам, які брали участь у діяльності щодо якої розглядається скарга/апеляція;
 • під час обговорення мають бути присутні тільки члени комісії, в повному складі.
 1. Рішення щодо апеляції/скарги комісія приймає на закритому засіданні, конфіденційно.
 2. Протокол засідання комісії веде і підписує її секретар, затверджує голова комісії. Секретар комісії інформує скаржника/апелянта про результати розгляду листом.
 3. Цій порядок розроблений на підставі процедури системи менеджменту ОІ «Розгляд скарг та апеляцій». На вимогу замовника йому надається повний текст зазначеної процедури.